Meme Kanseri Tedavisinde 20 yıllık Takip Sonuçlarını Karşılaştıran 2 Çalışma

Invaziv Meme Kanseri Tedavisinde Total Mastektomi, Yalnızca Lumpektomi ve lumpektomi ile birlikte Işın tedavisi Seçeneklerinin 20 yıl takip sonuçlarının karşılaştırılması. Fisher B ve ark. N Engl J Med 2002; 347:1233-41.meme kanseri tedavisi, meme kanseri belirtisi, meme kanseri takibi yapımı

NSABP grubu 1976 yılında invaziv meme kanserinde radiasyon tedavisinin eklendiği veya eklenmediği lumpektomi ile total mastektomiyi karşılaştıran bir çalışma başlattı. Toplam 1851 kadın çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar 20`i aşkın süredir izlenmektedirler. Yalnızca lumpektomi yapılan grupta aynı meme de (kanser nedeniyle opere edilen) tekrar meme kanseri görülme oranı 20 yıl sonunda %14.3 iken radyasyonun eklenmediği lumpektomi grubunda bu oran %39.2 olarak bulunmuştur ki bu radyasonun eklenmesinin önemini göstermektedir. Bu yarar hastanın koltukaltı lenf tutulumundan bağımsız olarak ortaya çıkmatadır.

Yalnızca Lumpektomi ile tedavi edilen grupta ilk beş yılda meme kanserine bağlı tekrarlama, uzak organda ortaya çıkma veya ölüm görülme oranın çoğu ilk 5 yılda ortaya çıkarken, 10 yıldan uzun dönem takip edilenlerde yukarıda sayılan olayların görülme oranı %8.6 `ya düşmektedir. Buna karşılık Lumpektomiye radyasyonun eklendiği grupta meme kanserine bağlı bir olayın ortaya çıkması ilk beş yılda düşük olup 10 yıldan fazla takip edilenlerde bu oran %30.8`e çıkmaktadır.

Hastalıksız sağkalım, uzak organda metastaz görülmeden sağkalım ve toplam sağkalım açısından yalnızca lumpektomi veya radyasyonun eklendiği grup ile total mastektomi arasında fark bulunamamıştır.

Bu çalışma iki önemli noktayı vurgulamaktadir; 1-Tedavi şekli ne olursa olsun meme kanseri hastalar uzun dönemler boyunca ciddi olarak takip edilmelilerdir, 2- Invasiv meme kanserinde Lumpektomi sonrası radyasyon eklenmesi kadınlarda kabul edilebilir kozmetik sonuçları ve uzun donem sonuçları göz önüne alındığında halen uygun tedavi seçeneğidir.

Erken Meme Kanserinde Meme Koruyucu Cerrahi ile Radikal Mastektomiyi karşılaştıran Randomize Çalışmanın 20 Yıllık Takibi Veronosi U, ve ark. N Eng J Med 2002;347:1227-32.

Bu çalışmada araştırmacılar meme koruyucu tedavi ile radikal mastektomi nin 20 yıllık sonuçlarını değerlendirmişlerdir. 1973 ile 1980 arasında tümör çapı 2 cm`den küçük olan 701 kadin çalışmaya alınmıştır. Çalışma devam ederken 1976 yılında koltuk altı pozitif olan kadınlara CMF kemoterapisinde eklenmiştir. Aynı memede kanserin tekrarlaması oranı meme koruyucu cerrahi sonrası 20 yıl sonunda %8.,8 iken radikal mastektomi yapılan grupta 2.3% olarak bulunmuştur. Karşı memede kanser görülmesi veya uzak organda metastaz ortaya çıkması her iki grup ararsında da benzer bulunmuştur. 20 yıl sonunda herhangi bir neden ile ölüm meme koruyucu tedavi veya radikal mastektomi sonrasında benzer bulunmuştur. Bu oran meme kanseri nedeniyle ölümlere bakıldığında da benzer bulunmuştur (%24.3 ve %26.1).

Araştırmacılar sonuç olarak erken evre meme kanseri nedeniyle ameliyat edilen kadınlardaki uzun dönem yaşamın meme koruyucu ile radikal mastektomide benzer olduğunu ve meme koruyucu cerrahinin bu kadınlarda uygun olacagi vurgulamışlardır.